ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De verkoop wordt gedaan aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, die de koper bekend zijn. Alle tegenstrijdige bepalingen van kopers zijde zijn nietig.

1. Aanbiedingen en offerten.

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en verbinden ons geenszins. Behoudens andersluidende vermelding, is de geldigheid, van onze offerten, beperkt tot vijftien dagen, vanaf de datum op de offerte vermeld.

2. Prijzen.

De prijzen, vermeld op onze lijsten, zijn netto berekend, zonder BTW, vracht noch andere kosten (administratie, enz.) tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Voor facturen onder de 25 euro kan een toeslag van 25 euro worden gevorderd.

3. Bestellingen.

Door het plaatsen van zijn order, bevestigt de koper, onze algemene verkoops- voorwaarden te aanvaarden. Telefonische bestellingen, of deze ontvangen door onze vertegenwoordigers, verbinden ons enkel na schriftelijke bevestiging. Een bestelling kan door de koper, niet worden teruggetrokken, tenzij, mits ons schriftelijk akkoord.

4. Levering.

De opgegeven leveringstermijnen gelden als benaderend. Geen enkele aanspraak op schadevergoeding, van welke aard ook, kan gedaan worden, wegens niet eerbiediging van de termijn. De goederen worden geacht geleverd en aanvaard te zijn in onze magazijnen. De goederen reizen in elk geval op risico van de koper, zelf indien de verkoper instaat voor het vervoermiddel. De vracht wordt berekend op factuur, tenzij bijzondere voorwaarden.

5. Retour.

Indien de klant aangekochte goederen in perfecte staat retourneert in onze magazijnen, volgt er een kredietnota ten behoeve van de klant minus een aan te rekenen behandelingskost van 5% op het bedrag van de aangekochte goederen. De retourkosten van de aangekochte goederen zijn ten laste van de klant. Specifieke aangekochte goederen, die niet standaard in ons gamma zitten, en die speciaal ten behoeve van de klant zijn ingekocht, worden niet teruggenomen.

6. Klachten.

Elke klacht moet ons, per aangetekend schrijven toekomen, binnen de vijf dagen na ontvangst der goederen. Klachten betreffende handels- en technisch niet te vermijden afwijkingen, kunnen niet aanvaard worden.

7. Betaling.

Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze onze eigendom. Alle facturen zijn betaalbaar in de zetel van onze firma. Het domiciliëren van wissels, in een andere plaats, betekent geen wijziging, noch verzaking aan deze bepaling. De betaling der facturen geschiedt, behoudens bijzondere overeenkomst, contant zonder korting. Voor grotere bedragen dertig dagen na factuurdatum, mits aanvaarding van een bij een financiële instelling gedomicilieerde wissel, behoorlijk geaccepteerd.

8. Wanbetaling.

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intrest verschuldigd zijn, op de onbetaalde bedragen. De intrest is gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank, vermeerderd met 3%. Bovendien zijn we niet verplicht verdere leveringen uit te voeren, volgens welke overeenkomst ook, alvorens alle vervallen sommen vereffend zijn. Ten titel van schadevergoeding, zal het bedrag der onbetaald gebleven facturen, van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 15% en dit met een minimum van 25 euro, vanaf de dag, volgend op de vervaldag dezer facturen, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheids- intresten en alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Vermelde schadevergoeding is verschuldigd teneinde ons, als leverancier, te vergoeden voor buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies, administratiekosten en erelonen.

9. Rechtsmacht.

Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent, of van de Vrederechter die bevoegd is voor de gemeente Herzele.


Deze site maakt gebruik van cookies Akkoord